Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Kdo se může zúčastnit

Do soutěže se může přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

  • prokazatelně vlastní nebo rozvíjí franchisovou síť a dodržuje Evropský kodex etiky franchisingu (kategorie Franchisor roku a Skokan roku) nebo se aktivně podílí na podpoře a rozvoji franchisingu v České republice (kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu)
  • podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
    • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
    • nemá v evidenci daňové nedoplatky
    • nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
    • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku

Franchisový systém má možnost se přihlásit do více kategorií.

Vítěz kategorie Franchisor roku se v následujícím roce nesmí účastnit této kategorie.

Účast je bezplatná

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého účastníka, který nebude splňovat kritéria pro účast v soutěži v dané kategorii.

 

Nejnovější příspěvky